ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน นิพนธ์ พ้นจากตำแหน่ง รมช.มหาดไทย รวย 123 ล้าน

นิพนธ์ บุญญามณี
นิพนธ์ บุญญามณี

ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน นิพนธ์ บุญญามณี-คู่สมรส พ้นเก้าอี้ รมช.มหาดไทย รวย 123 ล้านบาท รวยขึ้น 2.5 ล้านบาท

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน นายนิพนธ์ บุญญามณี กรณีพ้นจากตำแหน่ง รมช.มหาดไทย เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 พร้อมคู่สมรส คือ นางกัลยา บุญญามณี (สกุลเดิม วัตตธรรม) มีทรัพยสิน จำนวน 123,712,522.1 บาท มีหนี้สิน 78,409.45 บาท

นายนิพนธ์ มีทรัพย์สิน 54,731,027.18 บาท เงินฝาก 16 บัญชี 1,556,540.21 บาท เงินลงทุน 3,485,107.76 บาท ที่ดิน 7 แปลง 17,320,650 บาท ใน อ.เมือง อ.จะนะ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3 หลัง 32,000,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 103,729.21 บาท ทรัพย์สินอื่น 265,000 บาท ได้แก่ เครื่องประดับ และปืน (ใบอนุญาต)

คู่สมรส มีทรัพย์สิน 68,981,495.49 บาท เงินฝาก 6 บัญชี 5,387,910.01 บาท เงินลงทุน 3,333,688.72 บาท ที่ดิน 21 แปลง 40,490,000 บาท อ.เมือง อ.จะนะ อ.เทพา อ.ระโนด โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3 หลัง 15,441,375 บาท ยานพาหนะ 2 คัน 510,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 2,568,521.76 บาท ทรัพย์สินอื่น เครื่องประดับ 1,250,000 บาท

นายนิพนธ์แจ้งว่ามีรายได้ต่อปี 1,819,520 บาท ประกอบด้วย รายได้ประจำ เงินเดือน ค่าจ้าง 1,362,720 บาท เบี้ยประชุม 256,800 บาท รายได้จากทรัพย์สิน ค่าเช่า 200,000 บาท คู่สมรส เงินเดือน ค่าจ้าง 1,114,220.39 บาท ค่าเช่า 500,000 บา ดอกเบี้ย 100,000 บาท

รายจ่ายต่อปี นายนิพนธ์แจ้งว่ามีรายจ่ายประจำ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอุปโภค-บริโภค 700,000 บาท คู่สมรส 800,000 บาท และรายจ่ายอื่น ๆ คือ เพื่อการกุศลและสังคมของนายนิพนธ์ 200,000 บาท ข้อมูลการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีที่ผ่านมาของนายนิพนธ์ 1,619,520 บาท คู่สมรส 1,114,220.39 บาท

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.เปิดเผยทรัพย์สินและหนี้สินนายนิพนธ์และนางกัลยา คู่สมรส กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 มีทรัพย์สิน 121,141,055 บาท หนี้สิน 38,593 บาท